Načítavanie údajov ...

Ochrana osobných údajov

Informačná povinnosť o ochrane osobných údajov pre dobrovoľníkov, uchádzačov pri organizácií Majstrovstiev Európy  v hádzanej mužov 2022 (ďalej EHF EURO 2022).

Európska hádzanárska federácia  (angl. European Handball Federation,  skrátene EHF) poverila Slovenský zväz hádzanej,  so sídlom Trnavská cesta 37, 831 04 Bratislava, Slovenská republika, (ďalej SZH) organizáciou EHF EURO 2022  v hádzanej mužov  (ďalej EHF EURO 2022) na území Slovenskej republiky, pričom toto podujatie prebieha aj na území Maďarska, kde organizáciou bol poverený Maďarský zväz hádzanej.  SZH je v zmysle zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len zákon) prevádzkovateľom Vašich osobných údajov. Všetky informácie o tomto šampionáte sú k dispozícii na internetovej stránke tohto podujatia:  slovakhandball.sk.

Ak sa ako kandidát na pozíciu dobrovoľníka v rámci podujatia EHF EURO 2022 chystáte poskytnúť osobné údaje SZH, a to napríklad prostredníctvom dotazníka pre dobrovoľníkov dostupného online z vyššie uvedenej internetovej stránky, poskytujeme Vám nasledovné informácie podľa zákona.

V súlade s aplikovateľnými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov týmto beriete na vedomie, že Vaše osobné údaje budú spracúvané  Slovenským zväzom hádzanej (ako prevádzkovateľom) a budú ďalej poskytnuté Európskej hádzanárskej federácií – EHF, European Handball Federation, Hoffingergasse 18, 1120 Viedeň, Rakúsko, v prípade výberu na pozíciu dobrovoľníka s cieľom:  pre potreby akreditačného procesu, ak uvedené bude EHF vyžadovať.

Účel spracúvania: Osobné údaje, ktoré ste nám  poskytnete, sa použijú na účel zabezpečenia, evidencie a manažovania dobrovoľníkov (prerozdelenia dobrovoľníkov medzi jednotlivé mestá Bratislava, Košice) pri organizácií EHF EURO 2022  a na tieto ciele spracovania:

  • výberové konanie dobrovoľníkov, potrebné pre vyhodnotenie Vašej kvalifikácie a osobných skúseností a overenia, či spĺňate špecifické požiadavky na pozíciu dobrovoľníka pred a počas EHF EURO 2022,
  • v prípade výberu na pozíciu dobrovoľníka na zabezpečenie akreditačného procesu, ak ho bude potrebné na základe požiadaviek EHF vykonať,
  • okrem toho môžu byť osobné údaje sprístupnené bezpečnostným zložkám a štátnym orgánom SR v rámci vykonávania prípadných bezpečnostných opatrení.

Vyplnením a zaslaním potvrdzujete, že všetky informácie odoslané v online aplikácii sú správne, presné a úplné.

Vaše osobné údaje budú spracúvané Slovenským zväzom hádzanej. Príjemcami Vašich osobných údajov môžu byť:

  1. spoločnosť Global Services Slovakia, s.r.o, Topoľčianska 1, 851 05 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35837179, ktorá prevádzkovateľovi poskytuje programové a hardwarové vybavenie a po technickej stránke zabezpečuje zber osobných údajov ako aj ich uchovávanie v zabezpečenej databáze,
  2. Európska hádzanárska federácia, Hoffingergasse 18, 1120 Viedeň, Rakúsko, s cieľom: v prípade, že budete vybratý na pozíciu dobrovoľníka pre potreby akreditačného procesu, ak uvedené bude EHF vyžadovať,

Právnym základom spracúvania je súhlas Vás ako dotknutej osoby a to aj v prípade osobitnej kategórie a pri identifikačných údajoch oprávnený záujem prevádzkovateľa zabezpečiť rôznorodosť dobrovoľníkov, požadované zručnosti vzhľadom na plnenie kvality tohto športového podujatia a rovnosť prístupov k účasti na výbere.

Rozsah spracúvaných údajov, je uvedený vo formulári, ktorý sa chystáte vyplniť.

Meno a priezvisko: Dátum narodenia: 
Adresa trvalého bydliska: Krajina: 
Zdravotné postihnutie:áno/nieDruh: 
Výška: Konfekčná veľkosť (S-M-L-XL): 
Jazykové znalosti: Znalosť posunkovej rečiáno/nie
Číslo občianskeho preukazu alebo identifikačného dokladu: 

Práva Dotknutých osôb:

Právo na prístup

Máte nárok na kópiu osobných informácií, ktoré o Vás máme ako aj na niektoré podrobnosti o tom, ako ich používame. Vaše osobné údaje Vám budú zvyčajne poskytnuté písomne, pokiaľ nie je požadované inak alebo, ak ste o to požiadali elektronickými prostriedkami, informácie Vám budú poskytnuté elektronicky, ak je to možné.

Právo na nápravu

Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť a úplnosť informácií, ktoré o Vás máme. Avšak, ak si to nemyslíte, môžete nás požiadať, aby sme tieto informácie aktualizovali alebo doplnili.

Právo na vymazanie

Za určitých okolností máte právo nás požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, napríklad keď osobné údaje, ktoré sme získali, už nie sú potrebné na pôvodný účel alebo keď stiahnete súhlas. Toto však bude potrebné vyvážiť s inými faktormi. Napríklad, môžeme mať právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť vašej žiadosti vyhovieť.

 Právo na obmedzenie spracovania

Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať vaše osobné informácie, napríklad keď si myslíte, že osobné informácie, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov

Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu.

Právo namietať

Máte právo namietnuť voči spracovaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych záujmoch, čo je tento prípad. Pokiaľ nemáme presvedčivý legitímny dôvod na spracovanie, keď podáte námietku, nebudeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať. Upozorňujeme však, že pravdepodobne nebudeme môcť poskytovať určité služby alebo výhody, ak nebudeme schopní spracovať potrebné osobné údaje na tento účel.

Práva súvisiace s automatizovaným rozhodovaním

Máte právo odmietnuť automatizované rozhodovanie, vrátane profilovania, ktoré má pre Vás právny alebo podobný významný dôsledok. Prevádzkovateľ nepoužíva v kontexte tohto výberového konania automatizované rozhodovanie alebo profilovanie, ale ak ste boli predmetom automatizovaného rozhodnutia a s výsledkom nesúhlasíte, môžete nás kontaktovať prostredníctvom nižšie uvedených kontaktných údajov a požiadať nás o preskúmanie daného rozhodnutia prostredníctvom: szh@slovakhandball.sk.

Právo stiahnuť súhlas

Máte právo stiahnuť svoj súhlas s ďalším používaním vašich osobných údajov, ktoré môžete uplatniť prostredníctvom szh@slovakhandball.sk.  Zároveň Vás ale upozorňujeme na nevyhnutnosť spracúvania osobných údajov v zmysle osobitných právnych predpisov, pričom budeme nútení naďalej Vaše osobné údaje pre naplnenie týchto predpisov naďalej spracúvať

V prípade, že chcete uplatniť svoje práva, kontaktujte prosím prostredníctvom: szh@slovakhandball.sk a volunteer@euro2022.sk.

Vaše osobné údaje nebudú prenášané  do inej krajiny ako je uvedené v časti príjemcovia osobných údajov.

SZH  Vám oznamuje,  že nedôjde  k  spracovaniu Vašich osobných údajov subjektom so sídlom mimo Európskej únie.

Prevádzkovateľ bude osobné údaje uchovávať do doby ukončenia výberového konania uchádzačov o pozíciu dobrovoľníka EHF EURO 2022, a v prípade úspešne vybratých dobrovoľníkov až do doby skončenia EHF EURO 2022 a riadneho ukončenia vysporiadania ekonomicko-právnych vzťahov súvisiacich s EHF EURO 2022.

V prípade pochybností máte právo podať návrh na začatie konania v zmysle § 100 Zákona napríklad prostredníctvom www.dataprotection.gov.sk.

Poskytnutie Vašich osobných údajov je potrebné pre vytvorenie predzmluvného vzťahu a možné následné uzatvorenie zmluvy o dobrovoľníckej pomoci.

Dôležité upozornenie:

Berte prosím na vedomie, že Vaša online registrácia Vám nezaručuje automatický výber na pozíciu dobrovoľníka, ani žiadne (prednostné) práva v rámci výberového konania.

Najnovšie news

Naši partneri

Generálny partner SZH a titulárny partner ligy a reprezentácie
Partner SZH
Technologický partner SZH
Oficiálny autopartner SZH
Oficiálny partner NHE a MOL Ligy
Oficiálny partner oblečenia SZH
Mediálny partner SZH
Centrum pohybovej medicíny Expertmed
Clothing partner of the Men´s National Team for the EHF EURO 2022