Načítavanie údajov ...

Grant pre športové kluby a oddiely

V rámci športových klubov a oddielov sa v uplynulom období ocitli deti a mládež z Ukrajiny. Pre tieto subjekty sa dáva do pozornosti výzva grantového programu Nadácie Televízie Markíza „Spoločné zážitky nás spájajú“, ktorá je zameraná na podporu integrácie ukrajinských detí aj prostredníctvom športových aktivít.

Cieľom grantového programu je podpora projektov zameraných na rôznorodé vzdelávacie, kultúrne, komunitné a športové aktivity realizované mimo vyučovania, poskytujúce priestor pre vzájomnú interakciu, prepájanie a zbližovanie detí a mladých ľudí z lokálnej komunity s tými, ktoré prichádzajú na Slovensko z Ukrajiny, napomôcť tak pri ich začleňovaní do spoločnosti a prispieť k ich dlhodobej integrácii.

O grant môžu požiadať mimovládne neziskové organizácie (občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie, neinvestičné fondy), neformálne iniciatívy aktívnych obyvateľov, samosprávy (obce, mestá), ale aj športové kluby, komunitné či rodinné centrá, centrá voľného času, nízkoprahové centrá či iné obdobné inštitúcie a zariadenia zriadené obcou či samosprávou.

Grant je určený na podporu pravidelných aktivít (športových, kultúrnych, vzdelávacích alebo komunitných), ktoré rozvíjajú sociálne zručnosti, podporujú rôznorodosť a odbúravanie bariér, smerujú k tolerancii a vzájomnému porozumeniu, aktivity zamerané na znižovanie negatívnych dôsledkov situácie, v ktorej sa deti a mladí ľudia z Ukrajiny ocitajú.

Maximálna finančná podpora na jeden projekt je vo výške 2 000 €. Každý žiadateľ môže do grantového programu predložiť len jeden projekt. Projekty budú prijímané výlučne elektronicky prostredníctvom elektronického systému e-grant do 20. októbra 2022. Postup pre registráciu a vyplnenie online žiadosti je na stránke https://nadaciacpf.egrant.sk/. Obdobie realizácie projektu je od novembra 2022 do konca augusta 2023.

Detailné podmienky grantu sú dostupné na stránke Nadácie Televízie Markíza: https://nadacia.markiza.sk/grantove-programy/2060175_spolocne-zazitky-nas-spajaju

V prípadne záujmu o konzultácie k uvedenej výzve týkajúce sa konkrétneho projektového zámeru je možné kontaktovať Milana Pukančíka na e-mailovej adrese: pukancik@olympic.sk alebo na telefónnom čísle: +421-2-49256115.

Najnovšie news

Naši partneri

Generálny partner SZH a titulárny partner ligy a reprezentácie
Partner SZH
Technologický partner SZH
Oficiálny partner mobility SZH
Oficiálny partner NHE a MOL Ligy
Oficiálny partner oblečenia SZH Oficiálny partner oblečenia SZH
Mediálny partner SZH
Clothing partner of the Men´s National Team for the EHF EURO 2022