Slovak Open Handball

SLOVAK OPEN HANDBALL U14 – U12 a MINI HANDBALL U10 ŽILINA
Záštita:

primátor mesta pán Mgr. Peter Fiabáne a predsedníčka ŽSK Ing. Erika Jurínová

Termín:

02. – 04.07.2021

Kategórie:

A starší žiaci (2006 – 2007)
B staršie žiačky (2006 – 2007)
C mladší žiaci (2008 – 2009)
D mladšie žiačky (2008 – 2009)
E prípravka chlapci (2010 a mladší)
F prípravka dievčatá (2010 a mladšie)

Miesto:

Žiactvo: Žilina – športové haly Rosická cesta, V. Javorku, ZŠ Nám. Mladosti 1

Minihádzaná:

Gymnázium Varšavská cesta 1 – dievčatá a chlapci zvlášť

Štartovné:

60 EUR/tím

Doprava:

preprava zúčastnených tímov medzi halami a ubytovňami na základe rozpisu a len s účastníckou kartou

Strava:

strava bude zabezpečená pre účastníkov turnaja na Strednej športovej škole a v stravovacom zariadení UNIZA.

Ubytovanie:

internáty na Strednej športovej škole a internáty UNIZA

Balíčky:

O – 6 EUR balené občerstvenie počas turnaja na 2 dni (sobota a nedeľa)
S1 – 14 EUR – 2x obed a občerstvenie počas turnaja na 2 dni
S2 – 18 EUR – 1x večera (piatok alebo sobota), 2x obed, občerstvenie počas turnaja na 2 dni
S3 – 22 EUR – 2x obed, 2x večera, občerstvenie počas turnaja na 2 dni
UI1 – 33 EUR – ubytovanie 1 noc, 2x obed, 1x večera, 1x raňajky, občerstvenie počas turnaja na 2 dni
UI2 – 52 EUR – ubytovanie 2 noci, 2x plná penzia, začiatok v piatok večera, občerstvenie počas turnaja na 2 dni

Účastnícka karta:

10 EUR/osoba

Ihriská:

Turnaj sa hrá výhradne v športových halách s ihriskom o rozmeroch 40m x 20m.
Minihádzaná sa hrá tiež výhradne v telocvičniach.

Pravidlá:

Hrá sa podľa platných pravidiel IHF a súťažného poriadku SZH. V obrannej fáze hry je povolené používať priestorové obranné systémy alebo osobnú obranu všetkých hráčov.
Organizátor zakazuje hrať v kategórii mladšie žiačky a mladší žiaci kombinované obranné systémy 1+5, 2+4, 3+3 / t.j. zákaz osobného bránenia 1,2, …., 5 hráčov, povolené je len osobné bránenie všetkých hráčov/. Sankcie za nedodržanie nariadenia: progresívne trestanie realizačného tímu družstva, napomenutie, 2 – minútové vylúčenie, červená karta – diskvalifikácia.

Lopty:

kategória A – veľkosť lopty 2,
kategórie B, C, D – veľkosť lopty 1, kategórie E,
F – veľkosť lopty 0.

Hrací čas:

2 x 15 minút s prestávkou 2 minúty na výmenu strán.
Na každý zápas budú delegovaní dvaja rozhodcovia. Na zápas môže nastúpiť maximálne 16 hráčov z jedného družstva, ktorí musia byť uvedení v zápise. Na zápase musí byť prítomný jeden avšak maximálne štyria vedúci družstva, ktorí musia byť tiež uvedení v zápise. Počas turnaja sú povolené len priestorové obranné systémy alebo celoplošná osobná obrana.

Zápasy v minihádzanej sa budú hrať 1 x 15 min. Zápas bude rozhodovať jeden rozhodca. Na zápas môže nastúpiť maximálne 12 hráčov z jedného družstva.

Hrací systém:

Hrací systém bude zostavený podľa počtu prihlásených družstiev. Organizátor garantuje odohratie minimálne 6 zápasov na tím v kategórii ml. žiakov a žiačok. V kategórii prípraviek garantujeme minimálne 10 zápasov.

Vyhodnotenie konečného umiestnenia:

1.      rozhoduje vyšší počet bodov
2.      v prípade rovnosti bodov – počet strelených gólov (vyšší)
3.      v prípade rovnosti – rozdiel medzi strelenými a inkasovanými gólmi
4.      v prípade rovnosti – vzájomné zápasy.

Každý zápas musí skončiť víťazstvom jedného tímu. Rozstrel 7 m hody – 3 na každej strane, potom „rýchla smrť“.

V prípade rovnakej farby dresov – prezlieka sa tím, ktorý je napísaný ako hosťujúci. Kvôli hodnoteniu strelcov nechceme používať rozlišovačky. Nahláste prosím farby dresov pre jednoduchšiu organizáciu.

Súpiska:

Každé družstvo vypíše elektronicky súpisku tímu najneskôr do 13.6.2021 v súlade s prihláškou na turnaj a zaplatenou platbou. Súpiska družstva obsahuje mená a priezviská a dátumy narodenia hráčov/hráčok, ktorí môžu hrať za konkrétne družstvo prihláseného klubu. Na súpiske sú uvedení aj členovia realizačného tímu.

Zdravotné zabezpečenie:

Organizátor upozorňuje, že každý účastník turnaja štartuje na vlastné nebezpečenstvo. V halách bude prítomná zdravotná služba pre prípad prvej pomoci a ošetrenie drobných zranení. V prípade zranenia, ktoré si vyžiada ošetrenie v nemocnici, si náklady na ošetrenie alebo pobyt v nemocnici hradia účastníci sami. K ošetreniu v nemocnici je nutné mať u seba stále preukaz zdravotnej poisťovne alebo doklad o poistení v zahraničí. V čase turnaja sa budeme riadiť platnými pandemickými opatreniami.

Ceny:

Ocenenie najlepších družstiev
Organizátor odmeňuje cenami najúspešnejšie družstva turnaja, družstvá umiestnené na prvých troch miestach v každej kategórii. Družstvá na prvom, druhom a treťom mieste dostanú medaile a pohár.

Ocenenie najlepších hráčov:
V každej kategórii:

najlepší strelec – počet strelených gólov
najlepší brankár – hlasovanie trénerov – vždy 2 nominácie na kategóriu
najlepší hráč (najtechnickejší resp. najužitočnejší) – hlasovanie trénerov – vždy 2 nominácie na kategóriu – Hlasovanie prebehne v nedeľu dopoludnia – do 12:00 pozbierame lístky – odovzdať vedúcemu haly.

V každej kategórii oceníme 3 individuálne ceny a 3 tímové.

Platby:

Dôležité termíny pre registráciu a platby

17.5.2021

– konečný termín na podanie prihlášky – iba elektronicky na stránke:

https://www.hadzanazilina.sk/moh-2021-zilina/

13.6.2021

– konečný termín pre zaplatenie poplatkov

Kluby zodpovedajú za prípadné škody spôsobené ich členmi v interiéroch hál, jedální, ubytovacích zariadení a autobusov.

Platby organizátorovi:

Všetky poplatky (t.j. štartovné na tím, účastnícky poplatok na počet osôb, balíček za ubytovanie a stravu na počet osôb)

Potrebné údaje pre platbu zo Slovenskej republiky:

BANKA: Slovenská sporiteľňa, a.s.
SWIFT: GIBASKBX
Názov účtu: SLOVAN MALÁ FATRA – HÁDZANÁRSKY KLUB ŽILINA
Názov účtu IBAN: SK93 0900 0000 0051 5691 1567
Variabilný symbol: získate po zaslaní elektronickej prihlášky

Do poznámky uveďte MOH 2021 a názov klubu

Najnovšie news