Načítavanie údajov ...

Šanca získať dotáciu na podporu športu

Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) pripravil pre športové organizácie dôležité informácie o pripravovaných výzvach na predkladanie žiadostí o dotáciu na podporu športu a aktivít plánovaných na nasledujúce obdobie jeseň 2022.

• Bratislavský samosprávny kraj – Individuálne dotácie:
Dotáciu je možné použiť na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, medzi ktoré patrí aj výchova, vzdelávanie a rozvoj telesnej kultúry. Oprávnenými žiadateľmi sú právnické osoby so sídlom na území BSK. Na jeden projekt je žiadateľ oprávnený žiadať minimálne 1 000 EUR a maximálne 5 000 EUR bez povinného spolufinancovania. V rámci tejto výzvy môže každý žiadateľ predložiť maximálne 2 žiadosti o dotáciu v termíne do 30. 9. 2022.
Realizácia projektov musí prebehnúť v kalendárnom roku 2022.
Viac o výzve na: https://bratislavskykraj.sk/individualne-dotacie/

• Nitriansky samosprávny kraj – Výzva na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu športu na rok 2023:
Dotácia je určená aj na podporu organizovania športových a pohybových aktivít, súťaží a podujatí, vytváranie podmienok na vykonávanie športu pre všetkých, podpora turistických aktivít, oživovanie a rozvíjanie regionálnych tradícií v športe, nákup a zabezpečenie športovej výbavy. Oprávnenými žiadateľmi sú organizácie so sídlom, alebo pôsobnosťou na území NSK. Maximálna výška dotácie je 5 000 € s povinnosťou zabezpečenia 10 % spolufinancovania.
Termín na predkladanie žiadostí je do 30.9.2022. Obdobie realizácie aktivít je od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023.
Viac o výzve na: https://www.unsk.sk/zobraz/sekciu/a114-poskytovanie-dotacii-na-sport

• Banskobystrický samosprávny kraj – Dotácie poskytované za účelom rozvoja športu v BBSK:
o Výzva č. 44-01 na materiálne zabezpečenie športovej infraštruktúry. Maximálna výška dotácie 10 000 €, 10 % spolufinancovanie.
o Výzva č. 44-02 na rekonštrukciu exteriérovej alebo interiérovej športovej infraštruktúry. Maximálna výška dotácie 20 000 €, 10 % spolufinancovanie.
o Výzva č. 44-03 na podporu športovo talentovanej mládeže. Maximálna výška dotácie 5 000 €, 10% spolufinancovanie.
Oprávnenými žiadateľmi sú organizácie so sídlom na území Banskobystrického kraja alebo pôsobiace, prípadne vykonávajúce činnosť na území Banskobystrického kraja.
Termín na predkladanie žiadostí je pri všetkých troch uvedených výzvach do 31. 10. 2022.
Viac o výzvach na: https://www.bbsk.sk/eSlu%C5%BEby/Financieamajetok/Poskytovaniedot%C3%A1ci%C3%AD.aspx

• Medzinárodný vyšehradský fond
Podpora medzinárodného partnerstva v rámci krajín regiónu V4 vrátane podpory pre spoločné športové podujatia (s relevanciou k fondom podporovaným prioritám ako napr. regionálny rozvoj, turizmus, kultúra a spoločná identita, demokratické hodnoty , spoločenský rozvoj a pod.).
Najbližší termín predkladania žiadostí je 1. 10. 2022
Viac o grantoch a výzvach fondu na: https://www.visegradfund.org/

• EACEA – Pilotné výzvy a prípravné akcie
Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru (EACEA) publikovala dve výzvy v rámci svojej schémy Pilot Calls and Preparatory Actions:
Project call 1: “Sport for People and Planet – a new approach on sustainability through sport in Europe”.
S cieľom zvýšiť povedomie, inšpirovať sa a využiť potenciál športu pre akceleráciu spoločenskej a environmentálnej transformácie, zapojiť občanov EU do aktívnej účasti na trvalo udržateľných opatreniach s využitím športu ako komunikačného nástroja a modelu tejto zmeny.
Project call 2: “Grassroots sport programmes and infrastructure innovation”
Cieľom je navrhnúť a otestovať inovatívne riešenia pre naplnenie dopytu a ponuky v oblasti športu, poskytnúť inovatívny ekosystém v športe umožňujúci rýchlejší rozvoj športu pre všetkých.
Pre realizáciu projektu sa nevyžaduje partner (ide o tzv. monobeneficiary calls). Trvanie projektu je v rozmedzí 12 – 18 mesiacov s maximálnym rozpočtom 400 000 € (20 % spolufinancovanie) s predpokladaný začiatok realizácie je apríl – jún 2023. Termín na predkladanie žiadostí je do 12. 10. 2022.
Viac informácií o výzvach na stránke agentúry EACEA , prípadne na portáli Európskej komisie Funding&Tenders.

„Zároveň je potrebné upozorniť, že jeseň, resp. koniec kalendárneho roka býva spravidla termínom na predkladanie žiadostí o dotáciu na nasledujúci kalendárny rok pre viaceré samosprávy (mestá, mestské, časti, obce). Sledujte prosím informácie zverejnené na webových sídlach samospráv v mieste vašej pôsobnosti. V prípadne záujmu o konzultácie k výzvam alebo podporu pri príprave žiadostí o dotáciu, je možné kontaktovať Milana Pukančíka na e-mailovej adrese: pukancik@olympic.sk alebo na telefónnom čísle: +421-2-49256115,“ uviedol generálny sekretár SOŠV Jozef Liba.

Najnovšie news

Naši partneri

Generálny partner SZH a titulárny partner ligy a reprezentácie
Partner SZH
Technologický partner SZH
Oficiálny partner mobility SZH
Oficiálny partner NHE a MOL Ligy
Oficiálny partner oblečenia SZH Oficiálny partner oblečenia SZH
Mediálny partner SZH
Clothing partner of the Men´s National Team for the EHF EURO 2022