Načítavanie údajov ...

Propozície

Kapacita je 15 tímov v každej kategórii. Uprednostňujeme jeden tím z každého klubu. „B“ tímy budú v poradovníku ako náhradníci do momentu naplnenia kapacity a termínu zaslania prihlášok. Cieľom je, aby sa turnaja mohlo zúčastniť čo najviac klubov.

1. Vekové kategórie

SOH U12 je mládežnícky turnaj pre chlapcov a dievčatá v týchto vekových kategóriách:
A chlapci – narodení po 1.1.2009 (U12 M)
B dievčatá – narodené po 1.1.2009 (U12 W)

V kategórii U10 odohráme Mini Open Handball

C chlapci – narodení po 1.1.2011 (U10 M)
D dievčatá – narodené po 1.1.2011 (U10 W)
V príslušných kategóriách môžu štartovať hráči a hráčky aj mladší. Štart starších hráčov pre jednotlivé kategórie nie je povolený. Pokiaľ nastúpi na zápas hráč(-ka) starší ako povoľujú pravidlá turnaja, družstvo bude vylúčené a jeho zápasy sa nezapočítavajú.
Každý hráč(-ka) môže v rámci jednej kategórie nastúpiť iba za jedno družstvo.
Na turnaji môžu štartovať kluby, CVČ a školské družstvá.

2. Ihriská

Turnaj sa hrá výhradne v krytých halách s ihriskom o rozmeroch 40m x 20m. Mini hádzaná sa hrá na zmenšenom ihrisku s rozmermi 12 – 14 m široké, 20 m dlhé.

3. Pravidlá

Hrá sa podľa platných pravidiel IHF a súťažného poriadku SZH. V obrannej fáze hry je povolené používať priestorové obranné systémy alebo osobnú obranu všetkých hráčov. TMK SZH a KM SZH zakazuje hrať počas turnaja kombinované obranné systémy 1+5, 2+4 / t.j. zákaz osobného bránenia 1 alebo 2 hráčov/. Sankcie za nedodržanie nariadenia: progresívne trestanie realizačného tímu družstva, napomenutie, 2-minutove vylúčenie, červená karta – diskvalifikácia.
Mini hádzaná sa hrá podľa platných pravidiel v prílohe propozícií.

4. Lopty

A- chlapci, B- dievčatá hrajú s loptami veľkosti č.1.
V kategórii C,D sa hrá s gumenými loptami veľkosť č.0
Organizátor si vyhradzuje právo dodať k zápasom vlastné lopty dodané partnermi.

U12 – Organizátor garantuje každému družstvu odohranie minimálne 6 zápasov. Zápasy mladších žiakov a žiačok sa budú hrať 2 x 15 minút s prestávkou 2 minúty na výmenu strán. Na každý zápas budú delegovaní dvaja rozhodcovia. Na zápas môže nastúpiť maximálne 16 hráčov z jedného družstva, ktorí musia byť uvedení v zápise. Na zápase musí byť prítomný minimálne jeden avšak maximálne štyria vedúci družstva, ktorí musia byť tiež uvedení v zápise.
U10 – Organizátor garantuje každému družstvu odohranie minimálne 6 zápasov. Zápasy prípravky sa budú hrať 1 x 15 minút s prestávkou 5 minút na výmenu družstiev. Počet hráčov: 4 + 1 (4 hráči v poli + brankár). Na každý zápas je delegovaný jeden rozhodca. Na zápas môže nastúpiť maximálne 8 hráčov z jedného družstva, ktorí musia byť uvedení v zápise. Na zápase musí byť prítomný minimálne jeden avšak maximálne dvaja vedúci družstva, ktorí musia byť tiež uvedení v zápise.

6. Hrací systém

Hrací systém bude zostavený podľa počtu prihlásených družstiev.

8. Overenie totožnosti

Pre potreby prípadnej kontroly platí, že zahraniční účastníci sú povinní sa preukázať cestovným pasom alebo ID kartou s fotografiou. Hráči zo Slovenskej republiky platným registračným preukazom Slovenského zväzu hádzanej za príslušný klub štartujúci na turnaji. Družstvá reprezentujúce základnú školu, CVČ, alebo iné, štartujú na potvrdenú súpisku vysielajúcou organizáciou.

9. Súpiska

Každé družstvo musí mať súpisku, ktorú zašle elektronicky v predpísanom formáte najneskôr v posledný deň prijímania prihlášok. Najneskôr v deň príchodu odovzdá podpísanú a opečiatkovanú súpisku pri registrácii. Súpiska družstva obsahuje hráčov(-ky), ktorí podľa reglementu môžu hrať za konkrétne družstvo prihláseného klubu s dátumom narodenia. Na súpiske musia byť uvedení členovia realizačného tímu.

10. Zdravotné zabezpečenie

Organizátor upozorňuje, že každý účastník turnaja štartuje na vlastné nebezpečenstvo. V halách bude prítomná zdravotná služba pre prípad prvej pomoci a ošetrenie drobných zranení. V prípade zranenia, ktoré si vyžiada ošetrenie v nemocnici, si náklady na ošetrenie alebo pobyt v nemocnici hradia účastníci sami. K ošetreniu v nemocnici je nutné mať u seba stále preukaz zdravotnej poisťovne alebo doklad o poistení v zahraničí.

11. Riadiaca komisia

Všetky prípady neuvedené v Pravidlách hádzanej IHF alebo v oficiálnom reglemente turnaja budú riešené riadiacou komisiou, ktorá bude riešiť všetky protesty, odvolania a sťažnosti na priebeh športovej časti turnaja. Riadiacu komisiu určí organizátor.

12. Ceny

Ocenenie najlepších družstiev

Organizátor odmeňuje cenami najúspešnejšie družstva turnaja, družstvá umiestnené na prvých troch miestach v každej kategórii. Družstvá na prvom, druhom a treťom mieste dostanú medaile a pohár.

Ocenenie najlepších hráčov

Na základe výkonov v zápasoch vo finálovej skupine bude vybratý najlepší hráč(-ka), a brankár(-ka), ktorí dostanú vecné ceny od partnerov turnaja. Najlepší strelec/strelkyňa bude vyhodnotený/á na základe počtu strelených gólov za celý turnaj.

13. Dotácia SZH

SZH poskytne víťazom krajských súťaží v kategórii mladšieho žiactva dotáciu.
SZH zabezpečí poháre a medaile pre umiestnené družstvá na prvých troch miestach.
SZH hradí náklady na rozhodcov, delegátov počas turnaja ako aj odmeny:

Odmeny brutto:

Rozhodcom: 7 ,-Eur/Brutto/ osoba / zápas
Delegátom: 50 ,- Eur/Brutto/ osoba / deň

Najnovšie news

07. Oct, 2022

Zomrel Milan Sivák

S hlbokým zármutkom sme prijali správu, že nás vo štvrtok 6. októbra 2022 vo veku 60 rokov navždy…

Naši partneri

Generálny partner SZH a titulárny partner ligy a reprezentácie
Partner SZH
Technologický partner SZH
Oficiálny partner mobility SZH
Oficiálny partner NHE a MOL Ligy
Oficiálny partner oblečenia SZH Oficiálny partner oblečenia SZH
Mediálny partner SZH
Clothing partner of the Men´s National Team for the EHF EURO 2022