Trénersko-metodická komisia

Trénersko-metodická komisia SZH – členovia
Silvia Priklerová, predseda
Alena Katušáková, tajomníčka
Trénersko-metodická komisia SZH – obsahové zameranie
1. Trénersko-metodická komisia SZH (ďalej len TMK SZH) je odborným orgánom VV SZH. Zabezpečuje prenos najnovších poznatkov z teórie a didaktiky hádzanej
a skúseností z trénerskej praxe do hádzanárskeho hnutia.
2. TMK je zložená z predsedu, tajomníka a ďalších členov, ktorých na návrh predsedu komisie schvaľuje VV SZH.
3. Vo svojej činnosti sa TMK zameriava najmä na:
– výchovu a vzdelávanie trénerov
– spracovanie plánov a programov školení a doškoľovaní trénerov a zodpovedá za ich plnenie
– usporiadanie vzdelávacích podujatí (semináre, školenia, doškolenia, konferencie, „okrúhle stoly“) k aktuálnym problémom športovej praxe
– kontroluje, hodnotí a analyzuje stav a úroveň športovej prípravy v extralige, WHIL,CTM a pod. (pravidelné každoročné testovanie pohybovej výkonnosti, hodnotenie športovej hernej výkonnosti)
– vedie evidenciu trénerských kádrov a ich zverejnenie v oficiálnych materiáloch SZH (web stránka, správy zväzu a pod.)
– posudzuje plány a metodické riadenie výcvikových táborov reprezentačných družstiev
– na požiadanie poskytuje odborno-metodickú pomoc trénerom v oddieloch
a kluboch
– zostavuje ročný plán edičnej činnosti a tvorby vizuálnych metodických materiálov – dodržiavanie etických zásad fair-play trénerov pri výkone ich funkcie
4. Pri plnení svojich úloh spolupracuje predovšetkým s komisiou
mládeže, komisiou rozhodcov a ďalšími odbornými inštitúciami. (NŠC,FTVŠ v Bratislave, FŠ v Prešove a pod.).
5. Zasadnutia TMK sa uskutočňujú podľa potreby, najmenej 4 x ročne

Tréneri SZH

Videomateriály

Semináre

Prezentácie – pre lepšie zobrazenie otvárať ako prezentáciu v Powerpointe

Najnovšie news