Trénersko-metodická komisia

Trénersko-metodická komisia SZH

Silvia Priklerová, predseda
Alena Katušáková, tajomníčka
Členovia
Pavol Streicher, Štefan Katusák, Martin Križan, Svätozár Prokeš
Trénersko-metodická komisia SZH – obsahové zameranie
1. Trénersko-metodická komisia SZH (ďalej len TMK SZH) je odborným orgánom VV SZH. Zabezpečuje prenos najnovších poznatkov z teórie a didaktiky hádzanej
a skúseností z trénerskej praxe do hádzanárskeho hnutia.
2. TMK je zložená z predsedu, tajomníka a ďalších členov, ktorých na návrh predsedu komisie schvaľuje VV SZH.
3. Vo svojej činnosti sa TMK zameriava najmä na:
– výchovu a vzdelávanie trénerov
– spracovanie plánov a programov školení a doškoľovaní trénerov a zodpovedá za ich plnenie
– usporiadanie vzdelávacích podujatí (semináre, školenia, doškolenia, konferencie, „okrúhle stoly“) k aktuálnym problémom športovej praxe
– vedie evidenciu trénerských kádrov a ich zverejnenie v oficiálnych materiáloch SZH (web stránka, správy zväzu a pod.)
– na požiadanie poskytuje odborno-metodickú pomoc trénerom v oddieloch a kluboch
– zostavuje ročný plán edičnej činnosti a tvorby vizuálnych metodických materiálov – dodržiavanie etických zásad fair-play trénerov pri výkone ich funkcie
4. Pri plnení svojich úloh spolupracuje predovšetkým s komisiou
mládeže, komisiou rozhodcov a ďalšími odbornými inštitúciami. (NŠC,FTVŠ v Bratislave).
5. Zasadnutia TMK sa uskutočňujú podľa potreby, najmenej 4 x ročne

Tréneri SZH

1. RCH Považská Bystrica – 21.11.2019, 16.00-17.30, 17.30-19.00, ŠH Podáj, Martin
2. RCH Východ – chlapci 26.11.2019 10.30 ŠH Nábrežná Prešov, dievčatá 26.11.2019 16.00 ŠH Baštová Prešov
3. RCH Bratislava+RCH Dunajská Streda –
4. RCH Šaľa –
5. RCH Topoľčany – 18.11.2019, 16.00-17.30, 17.30-19.00 ŠH Topoľčany
Účasť na jednom regionálnom tréningu platí vzhľadom na časovú dotáciu za polovičnú účasť na doškoľovacom seminári.

Dokumenty TMK SZH

Videomateriály a metodické materiály

Seminár trénerov 26.3.2019 – Peter Hatalčík, praktická časť
Seminár trénerov 14.12.2018 – Gyula Zsiga, teoretická časť
Seminár trénerov 14.12.2018 – Gyula Zsiga, praktická časť
Seminár trénerov 14.12.2018 – Fernando Gurich, teoretická časť
Seminár trénerov 14.12.2018 – Fernando Gurich, praktická časť

Školenia trénerov


Školenia kvalifikačných stupňov I.-III. budú prebiehať od septembra 2019

Prezentácie 

Najnovšie news