Trénersko-metodická komisia

Trénersko-metodická komisia SZH

Silvia Priklerová, predseda
Alena Katušáková, tajomníčka
Členovia
Pavol Streicher, Martin Križan, Svätozár Prokeš
Trénersko-metodická komisia SZH – obsahové zameranie
1. Trénersko-metodická komisia SZH (ďalej len TMK SZH) je odborným orgánom VV SZH. Zabezpečuje prenos najnovších poznatkov z teórie a didaktiky hádzanej
a skúseností z trénerskej praxe do hádzanárskeho hnutia.
2. TMK je zložená z predsedu, tajomníka a ďalších členov, ktorých na návrh predsedu komisie schvaľuje VV SZH.
3. Vo svojej činnosti sa TMK zameriava najmä na:
– výchovu a vzdelávanie trénerov
– spracovanie plánov a programov školení a doškoľovaní trénerov a zodpovedá za ich plnenie
– usporiadanie vzdelávacích podujatí (semináre, školenia, doškolenia, konferencie, „okrúhle stoly“) k aktuálnym problémom športovej praxe
– vedie evidenciu trénerských kádrov a ich zverejnenie v oficiálnych materiáloch SZH (web stránka, správy zväzu a pod.)
– na požiadanie poskytuje odborno-metodickú pomoc trénerom v oddieloch a kluboch
– zostavuje ročný plán edičnej činnosti a tvorby vizuálnych metodických materiálov – dodržiavanie etických zásad fair-play trénerov pri výkone ich funkcie
4. Pri plnení svojich úloh spolupracuje predovšetkým s komisiou
mládeže, komisiou rozhodcov a ďalšími odbornými inštitúciami. (NŠC,FTVŠ v Bratislave).
5. Zasadnutia TMK sa uskutočňujú podľa potreby, najmenej 4 x ročne

Tréneri SZH


Aktuálne pozvánky na trénerské semináre

Doškolovacie semináre v rámci RCH tréningov
Február – obranné činnosti jednotlivca
18.2.2019 RCH Považská Bystrica – 9.30 hod. ŠH P. Bystrica
18.2.2019 RCH Topoľčany – 16.00 hod. ŠH Topoľčany
19.2.2019 RCH Šaľa – 9.00 hod. tréning U17, 11.00 hod. tréning U19
19.2.2019 RCH Považská Bystrica -16.30 Bánovce nad Bebravou
20.2.2019 RCH Bratislava – 17.30 U17, 19.00 U19, ŠH lekárska fakulta, Mlynská dolina, Bratislava
25.2.2019 RCH Prešov – 11.00 hod. tréning U17, 13.00 hod.  tréning U19 ŠH Nábrežná, Prešov
25.2.2019 RCH Michalovce – 16.30 hod. tréning U17, 18.00 hod. tréning U19, Chemkostav Aréna, Michalovce – POZOR ZMENA
27.2.2019 RCH Bratislava – 13.00-14.30 U17, 14.30-16.00 U19, ŠH Stupava
5.3.2019 RCH Dunajská Streda – 16.00 hod. Mestská športová hala D. Streda
Účasť na jednom tréningu platí ako „polovica čiarky“, na splnenie 1 doškoľovacieho seminára je nutná účasť na 2 regionálnych tréningoch, nie v jednom mesiaci, t. j. nie na regionálnom tréningu s rovnakým obsahom. Účasť trénerov bude viest hlavný tréner RCH.
Marec – bránenie protiútoku vo vrcholovej hádzanej
26.3.2019 RCH Michalovce – 16:30 prezentácia, 17:00-19:00 tréning ŠH Chemkostav Michalovce

Dokumenty TMK SZH

Videomateriály a metodické materiály

Seminár trénerov 14.12.2018 – Gyula Zsiga, teoretická časť
Seminár trénerov 14.12.2018 – Gyula Zsiga, praktická časť
Seminár trénerov 14.12.2018 – Fernando Gurich, teoretická časť
Seminár trénerov 14.12.2018 – Fernando Gurich, praktická časť

Školenia trénerov


Prezentácie 

Najnovšie news