Trénersko-metodická komisia

Trénersko-metodická komisia SZH

Silvia Priklerová, predseda
Samuel Švarc, tajomník
Členovia
Štefan Katusák, Martin Križan, Svätozár Prokeš, Pavol Streicher
Trénersko-metodická komisia SZH – obsahové zameranie
1. Trénersko-metodická komisia SZH (ďalej len TMK SZH) je odborným orgánom VV SZH. Zabezpečuje prenos najnovších poznatkov z teórie a didaktiky hádzanej
a skúseností z trénerskej praxe do hádzanárskeho hnutia.
2. TMK je zložená z predsedu, tajomníka a ďalších členov, ktorých na návrh predsedu komisie schvaľuje VV SZH.
3. Vo svojej činnosti sa TMK zameriava najmä na:
– výchovu a vzdelávanie trénerov
– spracovanie plánov a programov školení a doškoľovaní trénerov a zodpovedá za ich plnenie
– usporiadanie vzdelávacích podujatí (semináre, školenia, doškolenia, konferencie, „okrúhle stoly“) k aktuálnym problémom športovej praxe
– vedie evidenciu trénerských kádrov a ich zverejnenie v oficiálnych materiáloch SZH (web stránka, správy zväzu a pod.)
– na požiadanie poskytuje odborno-metodickú pomoc trénerom v oddieloch a kluboch
– zostavuje ročný plán edičnej činnosti a tvorby vizuálnych metodických materiálov – dodržiavanie etických zásad fair-play trénerov pri výkone ich funkcie
4. Pri plnení svojich úloh spolupracuje predovšetkým s komisiou
mládeže, komisiou rozhodcov a ďalšími odbornými inštitúciami. (NŠC,FTVŠ v Bratislave).
5. Zasadnutia TMK sa uskutočňujú podľa potreby, najmenej 4 x ročne

Tréneri SZH

TMK SZH otvára školenie trénerov III. kvalifikačného stupňa – licencia ,,B“

Termín všeobecnej časti: 

1. časť – 6.-8.11.2020 – online
2. časť – predpokladaný termín február 2021

Termín špeciálnej časti: 

Marec-Jún 2021 – online, prezenčne
3 víkendy

Miesto: Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Bratislava

Predpokladaná cena školenia: 250-300 €

Pre prihlásenie sa na kurz kliknite tu.

Prihlásenie je možné do 26.10.2020, najneskôr.

 

TMK SZH plánuje otvoriť školenie trénerov I. kvalifikačného stupňa – licencia ,,D“

Termín špeciálnej časti: január/február 2021 – ešte upresníme

Termín všeobecnej časti: 11.-13.12.2020

Miesto: Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Bratislava

Predpokladaná cena školenia: 120 €

Pre prihlásenie sa na kurz kliknite tu.

Prihlásenie je možné do 15.11.2020, najneskôr.

Účasť na jednom regionálnom tréningu platí vzhľadom na časovú dotáciu za polovičnú účasť na doškoľovacom seminári.

Dokumenty TMK SZH

Videomateriály a metodické materiály

Seminár trénerov 26.3.2019 – Peter Hatalčík, praktická časť
Seminár trénerov 14.12.2018 – Gyula Zsiga, teoretická časť
Seminár trénerov 14.12.2018 – Gyula Zsiga, praktická časť
Seminár trénerov 14.12.2018 – Fernando Gurich, teoretická časť
Seminár trénerov 14.12.2018 – Fernando Gurich, praktická časť

Školenia trénerov


Školenia kvalifikačných stupňov I.-III. budú prebiehať od septembra 2019

Prezentácie 

Najnovšie news