Trénersko-metodická komisia

Trénersko-metodická komisia SZH

Silvia Priklerová, predseda
Alena Katušáková, tajomníčka
Členovia
Pavol Streicher, Štefan Katusák, Martin Križan, Svätozár Prokeš
Trénersko-metodická komisia SZH – obsahové zameranie
1. Trénersko-metodická komisia SZH (ďalej len TMK SZH) je odborným orgánom VV SZH. Zabezpečuje prenos najnovších poznatkov z teórie a didaktiky hádzanej
a skúseností z trénerskej praxe do hádzanárskeho hnutia.
2. TMK je zložená z predsedu, tajomníka a ďalších členov, ktorých na návrh predsedu komisie schvaľuje VV SZH.
3. Vo svojej činnosti sa TMK zameriava najmä na:
– výchovu a vzdelávanie trénerov
– spracovanie plánov a programov školení a doškoľovaní trénerov a zodpovedá za ich plnenie
– usporiadanie vzdelávacích podujatí (semináre, školenia, doškolenia, konferencie, „okrúhle stoly“) k aktuálnym problémom športovej praxe
– vedie evidenciu trénerských kádrov a ich zverejnenie v oficiálnych materiáloch SZH (web stránka, správy zväzu a pod.)
– na požiadanie poskytuje odborno-metodickú pomoc trénerom v oddieloch a kluboch
– zostavuje ročný plán edičnej činnosti a tvorby vizuálnych metodických materiálov – dodržiavanie etických zásad fair-play trénerov pri výkone ich funkcie
4. Pri plnení svojich úloh spolupracuje predovšetkým s komisiou
mládeže, komisiou rozhodcov a ďalšími odbornými inštitúciami. (NŠC,FTVŠ v Bratislave).
5. Zasadnutia TMK sa uskutočňujú podľa potreby, najmenej 4 x ročne

Tréneri SZH


Aktuálne pozvánky na trénerské semináre

Doškolovacie semináre v rámci RCH tréningov
Apríl/Máj – Individuálne útočné činnosti
RCH Dunajská Streda – 15.4.2019, MŠH D. Streda, U17 15.00-16.30 hod.
RCH Považská Bystrica CH. – 16.4.2019, ŠH P. Bystrica, 16.00 hod.
RCH Bratislava CH. – 29.4.2019
RCH Topoľčany – 30.4.2019
RCH Bratislava D. – 6.5. ŠH Stupava, U17+U19 16.00-19.00
RCH Šaľa – 7.5.2019, ŠH U17 14.00-15.30, U19 16.00-17.30
RCH Michalovce – 13.5.2019
RCH Prešov – 14.5.2019
RCH Považská Bystrica D. – 15.5.2019
Účasť na jednom tréningu platí ako „polovica čiarky“, na splnenie 1 doškoľovacieho seminára je nutná účasť na 2 regionálnych tréningoch, nie v jednom mesiaci, t. j. nie na regionálnom tréningu s rovnakým obsahom. Účasť trénerov bude viest hlavný tréner RCH.

Dokumenty TMK SZH

Videomateriály a metodické materiály

Seminár trénerov 26.3.2019 – Peter Hatalčík, praktická časť
Seminár trénerov 14.12.2018 – Gyula Zsiga, teoretická časť
Seminár trénerov 14.12.2018 – Gyula Zsiga, praktická časť
Seminár trénerov 14.12.2018 – Fernando Gurich, teoretická časť
Seminár trénerov 14.12.2018 – Fernando Gurich, praktická časť

Školenia trénerov


Školenia kvalifikačných stupňov I.-III. budú prebiehať od septembra 2019

Prezentácie 

Najnovšie news