Načítavanie údajov ...

Vyjadrenie SZH k zamietnutiu odvolania klubu Tatran Prešov

Chronologický prehľad skutočností Tatran Prešov:

Finále Slovenského pohára mužov MŠK Považská Bystrica – Tatran Prešov, konaného dňa 17.3.2019 v Košiciach.

Zápas sa končil v riadnom hracom čase nerozhodne a v zmysle Rozpisu Slovenského pohára nasledovali 7-metrové hody. Prvá séria sa skončila remízou. Následne boli oba tímy delegátom, supervízorom a rozhodcami informované, že sa pokračuje druhou sériou po 5 strieľajúcich hráčov, na čo žiadny z funkcionárov nenamietal a akceptoval tento postup.

Zápas sa skončil víťazstvom P.Bystrice po odhádzaní celej druhej série 7-metrových hodov.

Po skončení zápasu nikto (vedúci mužstva) z klubu Tatran Prešov nenamietal a ani následne nežiadal o uvedenie do zápisu o stretnutí, že chcú podať námietku.

V zmysle článku 50, bodu 4 Súťažného poriadku SZH Námietky proti skutočnostiam, známym v priebehu, alebo ihneď po skončení stretnutia, musí rozhodca na žiadosť zodpovedného vedúceho družstva zaznamenať do zápisu. Bez tohto záznamu nemôžu riadiace orgány námietky riešiť.“

V porovnaní s EHF, Protesty sa odovzdávajú písomne v anglickom jazyku delegátovi EHF (supervízorovi) zápasu do jednej (1) hodiny po skončení príslušného zápasu. Poplatok za protest vo výške 1 000 € navyše hradí navrhovateľ EHF. Táto suma sa vyplatí priamo delegátovi EHF (dozornému orgánu) alebo sa prevedie na bankový účet EHF v rovnakom čase ako je podaný protest.

A v porovnaní s IHF, Protest sa musí podať písomne do jednej hodiny po skončení zápasu a zaplatiť poplatok 1 500 CHF.

Následne deň po skončení zápasu bola na SZH doručená námietka zo strany klubu Tatran Prešov k porušeniu pravidiel hádzanej. Námietka bola preskúmaná športovo-technickou komisiou SZH a tá ju v zmysle súťažného poriadku SZH zamietla z dôvodu, že nesplnila náležitosti čl. 50, bod 4 súťažného poriadku SZH.

Rovnako postupuje EHF a IHF v prípade protestu, ktorý bol podaný po uplynutí času naň určeného.

Športovo-technická komisia SZH odstúpila rozhodcov, delegáta a supervízora uvedeného zápasu na komisiu rozhodcov a delegátov SZH, ktorá ich následne odstúpila na disciplinárnu komisiu SZH a tá potrestala uvedených činovníkov zápasu zastavením výkonu funkcie na 4 mesiace nepodmienečne a ďalších 12 mesiacov podmienečne.

Dňa 8.4.2019 bolo Výkonnému výboru SZH doručené odvolanie klubu Tatran Prešov voči rozhodnutiu športovo-technickej komisie SZH.

V zmysle súťažného poriadku SZH článok 52, bod 7 Odvolací orgán odvolanie zamietne, ak je podané oneskorene alebo nie je doklad o zaplatení poplatku“. Dňa 23.4.2019 boli Tatran Prešov a ich splnomocnený právny zástupca vyzvaní na doplnenie potvrdenia o úhrade poplatku v zmysle uvedeného článku.

K dnešnému dňu toto potvrdenie nebolo doručené.

Odvolávateľ v zmysle čl. 52, bod 4 nevyužil právo zúčastniť sa prerokovania svojho prípadu v odvolacom orgáne. Prerokovania prípadu a následného hlasovania sa nezúčastnili členovia Výkonného výboru SZH, ktorí rozhodovali v prvom stupni a ani tí, ktorí boli priamo zainteresovaní vo finálovom zápase Slovenského pohára mužov.

Výkonný výbor SZH na zasadnutí dňa 30.4.2019 odvolanie klubu Tatran Prešov v zmysle článku 52, bod 7 súťažného poriadku SZH zamietol.

V zmysle čl. 51, 8 súťažného poriadku SZH je rozhodnutie druhého stupňa konečné.

 

 

Stanovisko Tatran Prešov k stanovisku Slovenského zväzu hádzanej po rokovaní výkonného výboru o zamietnutí odvolania z dôvodu nezaplatenia poplatku zaslané na médiá 30.04.2019

Miroslav Benický, generálny manažér: „Nie sme si vedomí, žeby nedošlo k zaplateniu príslušného poplatku za odvolanie. Urobili sme tak v priebehu minulého týždňa, teda týždeň pred rokovaním výkonného výboru. To, prečo SZH platbu neeviduje, samozrejme preveríme.“

 

Stanovisko Slovenského zväzu hádzanej z 02.05.2019

Klub Tatran Prešov bol dňa 23.04.2019 vyzvaný, aby doložil potvrdenie o úhrade poplatku za odvolanie, ktorý mal byť uhradený a dodaný spolu s odvolaním do 09.04.2019. Na základe tejto našej výzvy klub ešte len uhradil uvedený poplatok a to 24.04.2019 a teda dva týždne po termíne, čo potvrdil pre médiá aj generálny manažér klubu pán Benický. Z toho je zrejmé, že klub nesplnil náležitosti odvolania a Výkonný Výbor SZH v zmysle súťažného poriadku odvolanie správne zamietol.

Najnovšie news

Naši partneri

Generálny partner SZH a titulárny partner ligy a reprezentácie
Partner SZH
Technologický partner SZH
Oficiálny partner mobility SZH
Oficiálny partner NHE a MOL Ligy
Oficiálny partner oblečenia SZH Oficiálny partner oblečenia SZH
Mediálny partner SZH
Clothing partner of the Men´s National Team for the EHF EURO 2022