Legislatíva

Základné všeobecné normy SZH

Stanovy SZH

Zákon o športe

Športovo-technické normy SZH

Disciplinárny Poriadok SZH účinný od 01.08.2021

Registračný poriadok SZH

Rokovacie poriadky orgánov SZH

Súťažný poriadok SZH

Prestupový poriadok SZH

Ostatné normy SZH

Kódex rozhodcov a delegátov SZH

Poriadok pre riešenie sporov SZH

Zmluva o zabezpečení reprezentácie SR v hádzanej

Smernica pre uvoľnenie hráčov do reprezentácie

Pravidlá hádzanej

Pravidlá hádzanej IHF-2022

Rule_Interpretation_IHF New_Rules-2022

Katalóg otázok – august 2019 SVK

Katalóg otázok – august 2019 ENG

Odpovede katalóg – august 2019 SVK

Odpovede katalóg – august 2019 ENG

Smernice SZH

Smernica SZH k vzdelávaniu trénerov 2021

Smernica pre udeľovanie súťažnej licencie a nakladanie s touto licenciou

Uvoľňovanie hráčov do reprezentácie

Štatút reprezentanta SR v hádzanej

Štatút člena realizačného tímu RD SR v hádzanej

Finančné zabezpečenie vzdelávacích podujatí

Zriadenie, činnosť a hodnotenie športových tried ZŠ a SŠ

Udeľovanie a získanie licencie pre štart družstiev v súťažiach SZH

Smernica Postup pri zlúčení klubov

Evidencia zmlúv športovcov

Požiadavky na získanie a predĺženie licencie trénerov

Udeľovanie vyznamenaní v SZH

Hlasovanie per rollam

Určenie podmienok vo vekovej kategórii predprípravka a prípravka

Aktuálne články

calendar