Načítavanie údajov ...

Nenávratný finančný príspevok (NFP) „Tréneri, nedisKvalifikujte sa“

Názov projektu: Tréneri, nedisKvalifikujte sa!
Typ projektu: dopytovo-orientovaný projekt
Poskytovateľ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
v zastúpení: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Prijímateľ: Slovenský zväz hádzanej
Trvanie projektu: 01/2020 – 12/2022
Kód projektu v ITMS2014+: 312011I741
Cieľ projektu: Zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania s dôrazom na
rozvoj kľúčových kompetencií, prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie

Výška poskytnutého NFP: 164 444,83 EUR
„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu
regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/293/2019 TU

SZH_Magic Print_Kupna zmluva_052020

SZH_LP Promotion_Zmluva o kúpe tovaru_062020

SZH_DEMI sport plus_Kupna zmluva_092020

Najnovšie news

Naši partneri

Generálny partner SZH a titulárny partner ligy a reprezentácie
Partner SZH
Technologický partner SZH
Oficiálny partner mobility SZH
Oficiálny partner NHE a MOL Ligy
Oficiálny partner oblečenia SZH
Mediálny partner SZH
Clothing partner of the Men´s National Team for the EHF EURO 2022