Načítavanie údajov ...

„TRÉNERI, NEDISKVALIFIKUJTE SA“ – SEMINÁRE

Vážení športoví priatelia, dovoľujeme si vás pozvať na semináre z projektu „Tréneri nedisKvalifikujte sa“, ktoré sa uskutočnia 30. 8. 2021 v Trenčíne a 31. 8. 2021 v Topoľčanoch.

Kód projektu v ITMS2014+: 312011I741

Cieľ projektu: Zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií, prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Semináre sú určené pre trénerov pôsobiacich v športových kluboch a ostatné osoby venujúce sa hádzanej, minihádzanej a loptovým hrám, najmä pre učiteľov telesnej výchovy.

Miesto: MŠH Trenčín
Termín: 30. 8. 2021
Prezentácia: 7.30 hod. Mestská športová hala Trenčín, ul. Mládežnícka 1, Trenčín.

PROGRAM:
Čas: 8.00-10.00 hod. Miesto: VIP miestnosť (1.poschodie)
Teoretická časť:  Základná technika herných činností jednotlivca.
Postupnosť osvojovania si jednotlivých herných činností. Príprava tréningovej jednotky a vyučovacej hodiny pre deti vo veku 7-12-rokov.
Čas: 10.30.-15.30 hod. Športová hala (12:00 – 12:45 prestávka na obed)
Praktická časť: Základná technika útočných a obranných činností jednotlivca.
Nácvik držania lopty, prihrávky od pleca, streľby vo výskoku a bez výskoku. Prípravné hry zamerané na rozvoj herných činností jednotlivca. Správna technika herných činností jednotlivca.
Lektor: Mgr. Silvia Priklerová, PhD , Mgr. Adriana Lešková

Miesto: MŠH Topoľčany
Termín: 31. 8. 2021
Prezentácia: 7.30 hod. Mestská športová hala Topoľčany, Bernolákova 2309/26,
Topoľčany.

PROGRAM:
Čas: 8.00-10.00 hod.
Teoretická časť:   Základné ciele a úlohy v športovej predpríprave.
Obsah jednotlivých zložiek športovej prípravy (technickej, kondičnej, teoretickej). Pravidlá minihádzanej, vybíjanej a prehadzovanej na 2 brány.
Čas: 10.30.-15.30 hod. Športová hala (12:00 – 12:45 prestávka na obed)
Praktická časť: Základná technika útočných a obranných činností jednotlivca.
Nácvik držania lopty, prihrávky od pleca z hora, streľby vo výskoku a bez výskoku, vedenie lopty, uvoľňovanie hráča klamlivou činnosťou. Základný pohyb hráča v obrane, bránenie základných herných činností jednotlivca.
Lektor: Mgr. Silvia Priklerová, PhD , Mgr. Adriana Lešková

Účastníci budú mať preplatené cestovné do 100 km autobus, vlak II.tr. + obed (podľa aktuálnych pandemických opatrení). Na praktickú časť seminárov je potrebné si doniesť so sebou športové oblečenie + športovú obuv.

Prihlásiť sa môžete na emailovú adresu marcinova@slovakhandball.sk do 27.8.2021 najneskôr a s prihláškou je treba zaslať kópiu o najvyššie dosiahnutom stupni vzdelania (sken alebo fotokópia).

Najnovšie news

Naši partneri

Generálny partner SZH a titulárny partner ligy a reprezentácie
Partner SZH
Technologický partner SZH
Oficiálny partner mobility SZH
Oficiálny partner NHE a MOL Ligy
Oficiálny partner oblečenia SZH
Mediálny partner SZH
Clothing partner of the Men´s National Team for the EHF EURO 2022